REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego marketinstalacji.pl

SPIS TREŚCI:
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§3. PROCES ZAMÓWIENIA
§4. WARUNKI I METODY PŁATNOŚCI
§5. DOSTAWA ZAMÓWIENIA
§6. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7. POSTANOWIENIE DOT.PRZEDSIĘBIORCÓW
§8. RODO
§9. OPINIE O PRODUKTACH
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Sklep internetowy jest prowadzony przez G7PRO Mariusz Grzanka z siedzbą ul.Galicyjska 3D/4, 31-586 Kraków NIP 679 244 77 76,Regon 3536378949 zarejestrowany w Ewidencji Działalnosci Gospodarczej pod nr .74932.zwanego dalej Operatorem (Sprzedawcą)

2. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Operator świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej

6. Definicje:

Operator - Sprzedawca , właściciel sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem : www.marketinstalacji.pl, marketinstalacji.pl, www.e-oczyszczanie-powietrza.pl , e-oczyszczanie-powietrza.pl
Użytkownik - Klient , Usługobiorca który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z Operatorem polegająca na zakupie produktu/-ów oferowanych w sklepie
Konsument- osoba fizyczna która nie prowadzi działaności gospodarczej i/lub nie jest osobą prawną w rozumieniu polskiego prawa
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego funckjonującego pod adresami www.marketinstalacji.pl , marketinstalacji.pl
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające typ,model i liczbę Produktów
Produkt - towar oferowany przez Operatora w ramach niniejszego sklepu internetowego
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem korzystającym z niniejszego sklepu internetowego
Sklep internetowy - sklep prowadzony w sieci internetowej przez Operatora a funkcjonujący pod adresami www.marketinstalacji.pl ,marketinstalacji.pl www.e-oczyszczanie-powietrza.pl , e-oczyszczanie-powietrza.pl
Newsletter- elektroniczna funkcja sklepu internetowego pozwalająca Użytkownikowi otrzymywać bieżące informację na temat aktualności dotyczacych nowości pojawiających się w sklepie internetowym i informacji na temat dzialalności Operatora
Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownikazbiór danych koniecznych do realizacji Umowy sprzedaży
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
Usługa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§. 2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz akceptacja polityki cookies.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresami www.marketinstalacji.pl,  marketinstalacji.pl, www.e-oczyszczanie-powietrza.pl , e-oczyszczanie-powietrza.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Użytkownik sklepu może korzystać także z usługi „Newsletter” polegającej na przesyłaniu wiadomości od Operatora informacje zawierającej aktualna ofertę a także promocje i obniżki. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Zamówienia można składać bez rejestracji podając nieżbędna dane do realizacja zamówienia lub dokonując rejestracji w sposób określony w §. 3.

6. Użytkownik , który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

7 .Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym .

8. Sklep Internetowy prowadzi między innymi sprzedaż Produktów zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, w tym sprzedaż niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.). Zawarcie Umowy Sprzedaży w przedmiocie Produktów, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, zastrzeżone jest wyłącznie dla Klientów, którzy spełniają przewidziane ustawą wymagania, w szczególności posiadających odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia wymienione w art. 10 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Nadto, w związku z brzmieniem przepisów art. 10 ust. 4 i 5 ustawy, nie jest możliwe zawarcie Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, przez osoby fizyczne na ich własne potrzeby.

9. Po złożeniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Operatorem.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12. Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeśli cel rejestracji był inny niż dokonanie transakcji lub komentarza, naruszał normy obyczajowe publikując obraźliwe komentarze,nawołując do przestepstwa, naruszał prawa osób trzecich lub działał na szkodę Operatora np.ingerując w parametry strony www

13. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta oraz usunięciem jego danych z bazy danych.

14. Operator ma także prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli Użytkownik narusza Regulamin,przesyła niechciane informacje handlowe,podaje fałszywe lub nieweryfikowalne podczas kontaktu z Operatorem dane ,podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Termin wypowiedzenia umowy przez Operatora wynosi 14 dni.

§. 3. PROCES ZAMÓWIENIA

1. Aby dokonać rejestracji należy wybrać zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz wg.instrukcji w nim zawartych. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto.

2. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki innych niż dane rejestracyjne.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy oraz korzystam z usług dobrowolnie,
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
c. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
d. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep,
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji oraz wiadomości od Operatora

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Operatora przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie zwrotnie wiadomości e-mail

6. Zamówienia z obowiązkiem zapłaty składa sie poprzez Sklep internetowy dodając do koszyka wybrane produkty oraz akceptacji Regulaminu

7. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia produktów podanych na stronie jako dostępne -do chwili wysłania zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze) i termin ten nie przekracza max.10 dni roboczych.

8. W przypadku wydłużenia się czasu realizacji z przyczyn od Operatora niezależnych, zobowiązuje się on niezwłocznie powiadomić o tym Klienta, celem ustalenia dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo odstapić od umowy bez podawania przyczyny i otrzyma w takim wypadku zwrot wpłaconej kwoty

9. Wpłata na konto bankowe (lub płatność przez serwisy współpracujące ze Sklepem) należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.

10. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych pomiędzy stronami.

11. Wysyłka następuje nie wcześniej niż po zaksięgowanie wpłaty klienta.

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich , zawierają podatek VAT. Użytkownik nie jest obciązany żadnymi nieujawnionymi na stronach sklepu dodatkowymi kosztami z tytułu zakupu towaru. W przypadkach szczególncyh o łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami , a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane,, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

13. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z dotarciem korespondencji, bądź zauważono błędy w złożonym zamówieniu prosimy o niezwłoczny kontakt z Operatorem.

14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.

15. Jeśli pojawiają się wątpliwości należy skontaktować się z Operatorem w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek.

§. 4.WARUNKI I METODY PŁATNOŚCI

1. Akceptuje się płatności na podstawie przedpłaty - przelewem tradycyjnym lub przy użyciu systemów zintegrowanych ze sklepem. Sa to :

a. Przedpłata -przelew tradycyjny

b. Płatność przelewem internetowym systemem T PAY

c. Płatność przelewem internetowym systemem PayPal

d . Płatność przy odbiorze osobistym

e. Płatność za pobraniem

2. Wskazane sposoby płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta

3. Na życzenie Operator wystawia Fakturę ProForma, na podstawie której Użytkownik dokona płatności za zamówiony towar.

4. Każde zrealizowane Zamówienie na życzenie jest dokumentowane Fakturą VAT

5. Dokumenty są wysyłane w formie elektronicznej - na adres e-mail Użytkownika. Na życzenie wysyłamy również faktury w wersji standardowej-papierowej.

6. Dowody zakupu są wystawiane maksymalnie w terminie do 7 dni od daty wysyłki towaru. Użytkownik powinien w zamówieniu określić forme potwierdzenia płatności (paragon lub fakturę VAT)

7. Okresowo moduły płatności operatorów zewnętrznych mogę być nieaktywne- co będzie w jasny i wyraźny sposób opisane podczas procesu zamówienia

§.5. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawy realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej , operatora sieci Paczkomatów , kuriera z którym umowę posiada Operator lub kuriera wskazanego przez Zamawiającego

2. W przypadku chęci skorzystania z własnego kuriera należy go wskazać w formularzu Uwagi podczas składania zamówienia

3. O koszcie transportu innym niż podany w formularzu zakupowym Klient informowany jest zwrotnie mailem niezwłocznie przy zakupie .

4. Koszt transportu uzależniony jest od wielkości zamówienia a więc wielkości przesyłki.

5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. .

6. Towary dostarczane są w paczkach lub kopertach (zależnie od wielkości i ilości ) .

7. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Użytkownika (Klienta) adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.

8. Jeśli przesyłka jest naruszona Użytkownik (Klient) powinien jest rozpakować ją w obecności listonosza lub kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

9. Potwierdzając odbiór Użytkownik uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

10. Koszt transportu zawiera jego pakowanie, dostarczenie do punktu wysyłkowego oraz dostawę

11. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul.Galicyjska 3D/4 lub w punkcie wskazanymw potwierdzeniu zamówienia. Odbiór osobisty jest bezpłatny

12. Wskazane sposoby dostawy lub odbioru mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach dostawy lub odbioru określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta

§.6. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .
Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
1.1. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
1.2. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

3. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: Imię i nazwisko,numer zamówienia, opis niezgodności towaru z umową,datę zakupu,

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@marketinstalacji.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

6. Odesłanie produktów reklamowanych odbywa się na koszt Operatora

7. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które zostały ujawnione w opisie danego produktu

8. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe .

9. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę

10. Użytkownik będący konsumentem przy zakupie drogą elektroniczną ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

11. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

12. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

13. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

14. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

15.Chcąc odstąpić od umowy Użytkownik powinien na adres operatora podany w par.1 lub e-mailem na adres sklep@e-oczyszczanie-powietrza.pl odesłać wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu

16. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany odesłać towar w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie nienaruszonym,nieużywanym wraz z orginalnymi metkami i w orginalnym opakowaniu. Użytkownik powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Operatora. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane dodatki i elementy w tym orginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

17. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
17.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w przypadku jeśli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy.
17.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.
17.3. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

18. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
18.1. pisemnie na adres: ul. Galicyjska 3D/4, 31-586 Kraków;
18.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@marketinstalacji.pl;
18.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

19. Zwrot Produktu w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. Galicyjska 3D/4, 31-586 Kraków.

20. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załączniku do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

21. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
21.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
21.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

22. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

23. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

24. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

25. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z niezgodnego z instrukcją Producenta korzystania .

26. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

-o sprzedaż usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta,

-poinformowanego przed rozpoczęciem sprzedaży, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; do umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

-umowy w której przedmiotem sprzedaży jest Produkt wyprodukowany i dostarczony według specyficznych wymagań i / lub specyfikacji Konsumenta ;

-umowy w której przedmiotem sprzedaży jest Produkt mającemu krótki termin zdatności do użycia;

-umowy w której przedmiotem sprzedaży jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-umowy w której przedmiotem sprzedaży są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi;

-umowy w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

-sytuacji jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,

27. Zawarte w niniejszym punkcie 6. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§.7 POSTANOWIENIE DOT.PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia zawarte w tym paragrafie dotyczą a tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego Konsumentem.

2. Dodatkowo począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia wszystkie postanowienia tego paragrafu nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

5. Sprzedawcy przysługuje okres 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji od dnia jej otrzymania.

6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatnośc niezależnie faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn wysyłając Klientowi stosowne oświadczenie.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, jest ograniczona i nie ma znacznie jego forma prawna – zarówno w stosunku do pojedynczego roszczenia, jak do sumy roszczeń– do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Wyżej wymienione ograniczenie kwotowe, ma zastosowanie do każdego roszczenia kierowanego przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, niezaleznie czy Umowa Sprzedazy została zawarta .Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 9. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki. 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§.8. RODO

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Operatora).

2. Dokonując rejestracji Użytkownik udziela firmie Operatorowi zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

3. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

5. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

6. Dostarczając nam adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204)

§.9 OPINIE O PRODUKTACH

1. Sprzedawca daje możliwość swoim Klientom wystawianie o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

2. Wystawienie opinii możliwe jest po skorzystaniu z formularza.

3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem, do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

5. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego dobrymi obyczajami. Zabrania się w nich działań mających znamiona spamowania, działań obrażających uczucia religijne, działań mających znamiona rasizmu i dyskryminacji

6. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, do którego odnośnik lub formularz znajdować się może na stronie Sklepu Internetowego .

7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

§.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego a przepisami nadrzędnymi do podanych w Regulaminie jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie braku porozumienia sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora (Sprzedawcy). Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną pozywającą jest Użytkownik (konsument).

4. Sprzedawca dopuszcza pozasądowe metody rozwiązywania sporów to między innymi

4.1. Mediacja, rozwiązania sporu poprzez koncyliację , w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

4.2. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

5. Każdy Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zasad jego obowiązywania. 6. Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2023r